THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

Japanese
home

Special Members / Honorary & Meritorious Members

Honorary Members

IMAMICHI Tomonori HORIGUCHI Shun'ichi
FUKUDA Hideomi IKEDA Masayuki
KATO Ryuichi IMURA Nobumasa
SATOH Tetsuo WATANABE Minro
ENOMOTO Makoto ONODERA Takeshi
ENDOU Hitoshi KAMATAKI Tetsuya
AKAHORI Fumiaki DOI Kunio
NAGAO Taku FUKUSHIMA Shoji
TSUDA Shuji YOSHIDA Takemi
HORII Ikuo OHNO Yasuo
UENO Koichi YAMAZOE Yasushi
NAGANUMA Akira 

Meritorious Members

TAKANAKA Akira MAEKAWA Akihiko
SATO Atsushige YASUDA Mineo
KIKUCHI Yasumoto OHSAWA Motoyasu
IMAI Kiyoshi FURUYA Tsuyoshi
GEMBA Munekazu KARAKI Hideaki
KARIYA Kimio KUREBE Masaru
NOMURA Mamoru MAKI Eiji
MITSUMORI Kunitoshi SAGAMI Fumio
TOHYAMA Chiharu ONODERA Hiroshi
SUGIMOTO Tetsuro NISHIDA Nobuyuki
NAKAMURA Kazuichi HIMENO Seiichiro
MANABE Sunao ANIYA Yoko
YOKOI Tsuyoshi HISADA Shigeru

PAGE TOP